Sunday, November 23, 2008

我得一隻耳仔呀!!! 嚇死人三千


5 comments:

小張 said...

又真係幾嚇人。
不過, 如果我的貓貓受傷了(掂木先), 冇左一隻耳朵, 我仍然會很愛他們架。

Anonymous said...

又真係幾驚嚇,不會是真的吧!

Anonymous said...

又真係幾驚嚇,不會是真的吧!

Anonymous said...

又真係幾驚嚇,不會是真的吧!

虎茶 said...

uncle, 如果係真, 我肉痛死架.... 不過正如小張講, 我都會一樣咁愛佢地.